Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,990,916,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,509,591,950 đồng
Kỳ quay thưởng: #00884
04 06 08 18 39 43 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,990,916,300
Jackpot 2 0 3,509,591,950
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 679 500,000
Giải ba 12,314 50,000
Kỳ quay thưởng: #00402
09 17 23 26 51 54 32
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 75,711,825,300
Jackpot 2 0 5,425,544,450
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 609 500,000
Giải ba 15,325 50,000
Kỳ quay thưởng: #00401
03 11 21 29 47 55 50
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 73,148,581,650
Jackpot 2 0 5,140,739,600
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 631 500,000
Giải ba 13,235 50,000
Kỳ quay thưởng: #00400
05 13 21 36 39 48 06
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 71,004,697,950
Jackpot 2 0 4,902,530,300
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 686 500,000
Giải ba 14,655 50,000
Kỳ quay thưởng: #00399
07 24 32 49 51 54 44
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,557,422,900
Jackpot 2 0 4,630,610,850
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 598 500,000
Giải ba 12,529 50,000
Kỳ quay thưởng: #00398
01 03 20 33 36 51 49
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 66,299,572,650
Jackpot 2 0 4,379,738,600
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 528 500,000
Giải ba 12,205 50,000