Kỳ quay thưởng: #00535
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 403 173 1tr
Nhất 774 780 796 099 350N
Nhì 139 241 740 210N
511 976 893
Ba 725 927 012 800 100N
250 724 277 729
Kỳ quay thưởng: #00135
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 323 895 1tr
Nhất 787 062 745 864 350N
Nhì 549 796 948 210N
660 307 776
Ba 370 893 322 965 100N
068 446 289 470
Kỳ quay thưởng: #00134
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 512 626 1tr
Nhất 761 866 357 855 350N
Nhì 564 855 571 210N
957 163 741
Ba 610 199 014 625 100N
670 572 288 497
Kỳ quay thưởng: #00133
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 054 157 1tr
Nhất 046 041 236 152 350N
Nhì 575 485 406 210N
764 556 802
Ba 430 341 738 790 100N
750 839 182 367
Kỳ quay thưởng: #00132
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 081 350 1tr
Nhất 560 458 068 250 350N
Nhì 573 460 652 210N
170 636 912
Ba 646 072 769 071 100N
757 376 412 198
Kỳ quay thưởng: #00131
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 361 281 1tr
Nhất 715 795 509 691 350N
Nhì 290 985 946 210N
542 366 993
Ba 025 489 983 851 100N
022 799 400 567